Algemeen
Chantal van Malssen (Kamer van Koophandel 69663149), hierna te noemen Capital Monday, verleent u hierbij toegang tot www.capitalmonday.com (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Capital Monday en derden zijn aangeleverd. Capital Monday behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Capital Monday.

Beperkte aansprakelijkheid
De op de website aangeboden teksten en foto’s worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze artikelen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Capital Monday.

Samenwerkingen
Wanneer je met Capital Monday een samenwerking aangaat, betaal je voor een origineel geschreven artikel met (indien nodig) foto’s die door Capital Monday zelf zijn gemaakt. Het kan ook zijn dat Capital Monday een fotograaf inhuur om foto’s te maken, dit wordt uiteraard vermeld (ook in de bewuste blog/review). Het artikel wordt alleen op de website gepubliceerd maar meestal wordt er voor gekozen om het ook te delen op de Capital Monday social mediakanalen. Dit betekent echter niet dat het bedrijf waar Capital Monday recensie of review voor schrijf, eigenaar wordt van de foto’s/teksten of deze zomaar mag overnemen.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze teksten en foto’s liggen bij Capital Monday. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze teksten en foto’s is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Capital Monday, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke teksten of foto’s anders aangegeven is. Als er een bronvermelding bij komt, is dit vaak geen probleem. Als dit zonder overleg wordt gedaan, zitten hier consequenties aan.

Bij het plaatsen van teksten en foto’s van Capital Monday ga je zonder overleg akkoord met onderstaande tarieven:

Foto’s van Capital Monday kosten je € 150,- per foto en per publicatie.
Teksten van Capital Monday kosten je € 150,- per publicatie.

Mochten de foto’s of teksten jou vele malen meer hebben opgeleverd, dan zal de advocaat beslissen welk bedrag er op de factuur komt te staan.

General
Chantal van Malssen (Chamber of Commerce 69663149), hereinafter referred to as Capital Monday, hereby gives access to www.capitalmonday.com (the Website) and publishes texts, graphics and other materials provided by Capital Monday and third parties. Capital Monday reserves the right, at any time, to change the content or remove items without notice to you. Agreements are only concluded by accepting a Capital Monday bid as indicated.

Limited liability
The texts and pictures offered on the website are offered without any warranty or claim for accuracy. These items may change at any time without prior notice by Capital Monday.

Collaboration
When you enter into a collaboration with Capital Monday, you pay for an original written article with (if necessary) photos created by Capital Monday itself. Capital Monday may also hire a photographer to take pictures, which is obviously mentioned (also in the aware blog / review). The article is published on the website only, but it is usually chosen to share it on the Capital Monday social media channels. However, this does not mean that the company where Capital Monday reviews or reviews for writing, owns the pictures / texts or may take it over.

Royalty
All rights to intellectual property regarding these texts and pictures are at Capital Monday. Copying, dissemination and any other use of these texts and photographs is not permitted without the written permission of Capital Monday, except as otherwise provided for in compulsory law (such as copyright law), unless specified by specific texts or pictures. If there is a source listing, this is often not a problem. If this is done without consultation, there are consequences.

When you place texts and pictures of Capital Monday, you agree to the following rates without consulting:

Photos from Capital Monday cost you € 150, – per photo and per publication.
Capital Monday texts cost you € 150, – per publication.

If the pictures or texts have delivered you many times, then the lawyer will decide what amount will appear on the invoice.