Capital Monday

Algemene voorwaarden

Op alle handelingen van Capital Monday zijn de Algemene voorwaarden Grafische sector van toepassing, gedeponeerd onder nr. 69663149 bij Kamer van Koophandel Utrecht.

Artikel 1: Definities
Deze algemene voorwaarden zijn geldig en bindend binnen de grafische sector. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Capital Monday opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden;
 2. Capital Monday: de ontwerper / de ontwerpstudio / de tekstschrijver / de marketeer die de opdracht als bedoeld onder anderen heeft aanvaard of aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of een aanbod heeft uitgebracht;
 3. Toeleverancier: productiebedrijven en andere tussenpartijen die als doel hebben het verveelvoudigen en/of het openbaarmaking van het ontwerp dat is vervaardigd/voorbereid door Capital Monday voortvloeiende uit de opdracht als bedoeld;
 4. Informatiedragers: magnetische banden en schijven, optische schijven en andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, een en ander in de meest ruime betekenis van het woord.

Artikel 2: Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de aanbiedingen en overeenkomsten en de daaruit voortkomende leveringen van diensten, van welke aard dan ook tussen Capital Monday en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

Offerte, overeenkomst en bevestiging

Artikel 3: Prijsopgave
Het uitbrengen van een offerte met een prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht de opdrachtgever niet tot het sluiten van een overeenkomst met Capital Monday. Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van Capital Monday zijn vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en eventuele andere door de overheid opgelegde heffingen.

Artikel 4: Schriftelijke bevestiging
Uitgebrachte prijsopgaven, zowel schriftelijk, via fax en soortgelijke transmissiemedia, dienen door de opdrachtgever te worden bevestigt en gesigneerd aan Capital Monday te worden geretourneerd voordat het uitvoeren van de opdracht zal worden gestart. Mondelinge afspraken binden Capital Monday en de opdrachtgever eerst nadat deze schriftelijk door Capital Monday zijn bevestigd.

Artikel 5: Meerdere ontwerpers/ontwerpbureau
Wanneer de opdrachtgever eenzelfde (meervoudige) opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpers/ontwerpbureau’s wenst te verstrekken, dient hij hiervan alle betrokken ontwerpers/ontwerpbureau’s op de hoogte te stellen. Op verzoek van Capital Monday dient de opdrachtgever mee te delen aan welke andere ontwerpers de opdracht is verstrekt. Indien een opdrachtgever eenzelfde opdracht eerder aan een andere ontwerper/ontwerpbureau heeft verstrekt, dient hij mee te delen welke ontwerper/ontwerpbureau dit is geweest.

De uitvoering van de overeenkomst

Artikel 6: Verstrekken van gegevens
De opdrachtgever is zich geacht te houden aan wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Capital Monday mogelijk te maken. Dit in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, correcte en duidelijke gegevens/benodigde materialen.

Artikel 7: Gebruik van andere toeleveranciers
Opdrachten aan productiebedrijven met betrekking tot de verveelvoudiging of openbaarmaking van het ontwerp, worden door of namens, in opdracht van en voor rekening en risico van de opdrachtgever verstrekt. Capital Monday houdt zich voor de uitvoering van die opdracht – waar nodig – beschikbaar voor mondeling overleg. Wanneer Capital Monday opdrachtgever is aan derden, zoals illustratoren, ontwerpers, tekstschrijvers, kunstenaars e.a., gelden de voorwaarden die mondeling of schriftelijk zijn overeengekomen tussen de partijen.

Artikel 8: Openbaarmaking en verveelvoudiging
Voor er over wordt gegaan op openbaarmaking of verveelvoudiging dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype van het ontwerp te controleren en goed te keuren.

Artikel 9: Termijn van levering
Een door Capital Monday opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft, tenzij schriftelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slecht een indicatieve strekking. Capital Monday is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever Capital Monday in gebreke heeft gesteld.

Auteursrecht, modellenrecht en eigendomsrecht

Artikel 10: Auteursrecht, reproductierecht en industriële eigendom
Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de artikelen, copy, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen alsmede de daarna vervaardigde exemplaren van het product, komen toe aan Capital Monday. Zolang geen schriftelijke overeenkomst tussen Capital Monday en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening, model, plan of concept, blijven deze rechten bij Capital Monday.

Artikel 11: Auteursrechthebbende
Capital Monday garandeert dat het geleverde door of vanwege Capital Monday is ontworpen, dat Capital Monday geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

Artikel 12: Onderzoek naar het bestaan van rechten
Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

Artikel 13: Naamsvermelding
Capital Monday is ten allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging of titelrol. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van Capital Monday openbaar te maken of te verveelvoudigen. Als Capital Monday dit nodig acht zal de opdrachtgever het te verveelvoudigen en/of openbaar te maken werk voorzien van het symbool © met de naam van de ontwerpstudio en het jaar van de eerste openbaarmaking.

Artikel 14: Eigendom bij Capital Monday
Zolang geen nadere afspraken tussen Capital Monday en de opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op het door Capital Monday aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken zoals materialen, lithografieën, werktekeningen, prototypes, ontwerpschetsen, ontwerpen, plannen, teksten, copy en concepten e.d., blijven deze eigendom van Capital Monday.

Van deze zaken zal, op de binnen Capital Monday aanwezige gebruikelijke informatiedragers, gedurende onbepaalde tijd een duplicaat worden bewaard met de zorg van een goed bewaarder. De opdrachtgever draagt alle risico’s ten aanzien van de bedoelde zaken. Mochten er door technische oorzaken zaken verloren gaan, dan kan Capital Monday daar niet voor verantwoordelijk worden gesteld. Er kan op verzoek van de opdrachtgever door Capital Monday een nieuw model vervaardigd worden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.

Gebruik en licentie

Artikel 15: Het gebruik
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen naar aanleiding van de overeenkomst met Capital Monday, verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemming en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen. Is over de bestemming of oplage niets vastgelegd, dan geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen.

Artikel 16: Ruimer gebruik
Bij ruimer gebruik dan overeengekomen dient tussen partijen een nieuwe overeenkomst met betrekking tot de gebruiksrechten te worden gesloten.

Artikel 17: Wijzigingen
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Capital Monday veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te (laten) brengen. Capital Monday kan deze toestemming niet onthouden indien dat in strijd met de redelijkheid is. De opdrachtgever dient bij een door hem gewenste wijziging Capital Monday als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, op basis van de gebruikelijke door de ontwerper gehanteerde tarieven.

Artikel 18: Eigen promotie
Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft Capital Monday de vrijheid om het ontwerp en/of het concept, te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artikel 19: Bewijsmateriaal
De opdrachtgever zal, in geval van een ontwerp dat in serie zal worden vervaardigd, de ontwerper kosteloos minimaal 15 exemplaren van het verveelvoudigde ontwerp, of van het betreffende onderdeel daarvan, doen toekomen, zodra de publicatie of openbaarmaking heeft plaatsgevonden.

Honorarium

Artikel 20: Honorarium en bijkomende kosten
Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die de ontwerper voor de uitvoering van de opdracht maakt en die niet vallen onder de normale kosten voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 21: Honorarium bij gewijzigde opdracht
Indien Capital Monday door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing genoodzaakt is meer andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaakheden apart worden doorbelast.

Artikel 22: Gebruiksvergoeding
In het tussen partijen overeengekomen honorarium is tevens begrepen de vergoeding voor het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp, voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen.

Betalingsvoorwaarden

Artikel 23: Betalingsverplichting
Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Indien na het verstrijken van deze termijn door Capital Monday nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met ten minste 2%. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, advocaten en deurwaarders gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 115,– Euro.

Artikel 24: Periodieke betalingen
Capital Monday heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen.

Artikel 25: Opschorting
Bij het niet nakomen van betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door Capital Monday binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.

Herroepen en beëindigen opdracht

Artikel 26: Herroepen opdracht
Wanneer de opdrachtgever een schriftelijk verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat Capital Monday zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.

Artikel 27: Duurovereenkomsten
Wanneer de werkzaamheden van Capital Monday bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

Artikel 28: Beëindigen opdracht
Wanneer er sprake is van onafhankelijke omstandigheden, waardoor van Capital Monday redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de opdracht verder wordt vervult, heeft Capital Monday het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft hij recht op een honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakt kosten en is hij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van Capital Monday redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat hij de opdracht verder vervult, dan Capital Monday, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.

Aansprakelijkheid

Artikel 29: Aansprakelijkheid
Capital Monday kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst en/of het ontwerp, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 7 en art. 11, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. Capital Monday kan tevens nooit aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van door de aangereikte fotomateriaal -dat in oorspronkelijkheid dient als presentatiemateriaal- waarvan de auteursrechten aan derden toebehoren, mits de opdrachtgever hiervan mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld en/of overeenkomstig het bepaalde in art. 7 en art. 11, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven.

De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.

Capital Monday kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van toeleveranciers (productiebedrijven).

Artikel 30: Beperking aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Capital Monday voor schade die voorkomt uit een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van het Capital Monday toekomende honorarium.

Artikel 31: Kopieën materialen
De opdrachtgever is gehouden, waar redelijkerwijs mogelijk, kopieën van materialen en gegevens onder zicht te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Capital Monday niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

Artikel 32: Garantie geleverde materialen
De opdrachtgever vrijwaart Capital Monday voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de opdrachtgever verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 33: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud
Iedere levering van zaken door de toeleverancier aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, is dit voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van Capital Monday door de vervoerder, geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.

Overige bepalingen

Artikel 34: Nederlands recht
Op de overeenkomst tussen Capital Monday en de opdrachtgever is het Nederland recht van toepassing. De bevoegde rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Capital Monday en de opdrachtgever is de rechter in het arrondissement waar Capital Monday is gevestigd, deze zullen onverminderd onder de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de Kantonrechter vallen.

Artikel 35: Wijzigingen in de voorwaarden
Capital Monday is voorbehouden deze algemene voorwaarden te wijzigen naar goedkeuring van Capital Monday. De algemene voorwaarden zullen, tijdens het uitvoeren door Capital Monday van de eerst geplaatste of de op dat moment lopende opdracht, éénmalig aan de opdrachtgever worden verstrekt, zodat deze daarvan op de hoogte is. Bij het verlengen van de lopende of het plaatsen van een nieuwe opdracht bij Capital Monday dient de opdrachtgever zichzelf ervan op de hoogte te stellen of de algemene voorwaarden van Capital Monday gedurende die tijd gewijzigd zijn.

Download Algemene voorwaarden – Capital Monday

Follow Me

Chantal van Malssen

Profiel - Capital Monday

Hi everyone, welcome to my blog! Thank you for stopping by. I'm Chantal, a dutch lifestyle blogger & Graphic Designer.

Every week there will be two new articles online about lifestyle, reviews, fashion, hotspots and travel. You can come to me with all of your graphic challenges as well!

For any ads, competitions or other collaborations you can contact me on: Info@capitalmonday.com

Instagram

 • 🏋️‍♀️Outdoor work-outs aren't really my thing.🏋️‍♀️ But this one felt great and my muscles felt soar for days. Are you an indoor or a outdoor type?

Remember a fit body stimulates a happy mind!♥️ 📸@amarantemulder
•
•
•
#Instagood #Instadaily #Instamood #Love #fitduchies #fitgirl #Beastmode #workout #Healthy #healthylifestyle #dutchie #loveit #Inspiration #potd #dutchblogger #discoverunder5k #discoverunder10k #instafitness #instaworkout #motivation #workoutmotivation #fitspo #gymlife #fitlife #grlpwr #instafollow #l4l #tagforlike #followback
 • 💥New post💥
Shop the most amazing items nu Nike or other great brands with a lot of extra DISCOUNT! Curious? Go check out my latest blogpost. Link in bio. 👆
•
•
•
#Instagood #Instadaily #Instamood #Love #fitduchies #fitgirl #Beastmode #workout #Healthy #healthylifestyle #dutchie #loveit #Inspiration #potd #dutchblogger #discoverunder5k #discoverunder10k #instafitness #instaworkout #motivation #workoutmotivation #fitspo #gymlife #fitlife #grlpwr #instafollow #l4l #tagforlike #followbacknow #spon
 • 📖 I'm a book loving creative, with a weakness dit selfhelp books. 📖 Can't wait to read this one. ☆ What are you reading at the moment? ☆
•
•
•
#Instagood #Instadaily #Instamood #Influencer #Love #loveit #Inspiration #potd #dutchblogger #discoverunder5k #discoverunder10k #instafollow #l4l #tagforlike #followback #book #books #instaread #reading #selfhelp #lawofattraction @gabbybernstein
 • ⚠️RED LIPS ALERT⚠️
I love lipstick specialy red ones. This ones is called 'Musea by @rimmellondonnl . What is your favorite lipcolor? 💄 📸 @kevingeurts
•
•
•
#Instagood #Instadaily #Instamood #blonde #Fashion #Fashionista #Influencer #ootdfashion #ootd #lookoftheday #Loveyourself #Love #lookbook #dutchie #loveit #Inspiration #potd #streetstyle #discoverunder5k #discoverunder10k #blogger #instablogger #ig #grlpwr #instafollow #l4l #tagforlike #followback
 • ❤Love is the thing that keeps us going and makes the world a better place. ❤ Let's spread some love shall we?!
•
•
•
#Instagood #Instadaily #Instamood #Love #quote #quoteoftheday #loveit #Inspiration #potd #dutchblogger #discoverunder5k #discoverunder10k #instafollow #l4l #tagforlike #followback
 • 🍃A peaceful and inspirering Sunday everyone!🍃
Make it a day filled with relaxations and laughter. 🦄 What are you guys doing today? 🦄
•
•
•
#Instagood #Instadaily #Instamood #Influencer #Loveyourself #Love #happyday #happynow #mindset #Happiness #dutchie #inspire #inspired #Thinkbig #amazing #loveit #Inspiration #potd #discoverunder5k #discoverunder10k #grlpwr #instafollow #l4l #tagforlike #followback #orchid
 • 💥TESTING FRIDAY💥
Today I'm going to try these babies from @carboncocoau. I definetely want my teeth to be a little bit whiter. Drinking coffee is a real killer for white teeth. 
Do you ever whitened your teeth? 🤔
•
•
•
#Instagood #Instadaily #Instamood #Influencer #Love #amazing #loveit #flatlay #Inspiration #potd #dutchblogger #discoverunder5k #discoverunder10k #spon #instafollow #l4l #tagforlike #followback #teethwhitening #carboncoco #teeth
 • 📱I'm very happy with my New phone and the casing I received form @hoesjesoutlet . 📱Want to know which I have now? 
Please read along. Link in bio! 👆
•
•
•
#Instagood #Instadaily #Instamood #Influencer #Love #amazing #loveit #flatlay #Inspiration #potd #dutchblogger #discoverunder5k #discoverunder10k #spon #instafollow #l4l #tagforlike #followback #samsung #hoesjesoutlet #samsunggalaxys8+ #happy
 • 🏋️‍♀️My favorite gym outfit!🏋️‍♀️ I'm going to give these babies a spin tomorrow!
Which brand of sports clothing do you like the most??
•
•
•
#Instagood #Instadaily #Instamood #Love #fitduchies #fitgirl #Beastmode #workout #Healthy #healthylifestyle #dutchie #loveit #Inspiration #potd #dutchblogger #discoverunder5k #discoverunder10k #instafitness #instaworkout #motivation #workoutmotivation #fitspo #gymlife #fitlife #grlpwr #instafollow #l4l #tagforlike #followback

- Ad -

Travel Guide

Archive

Member of